• Trâu ơi, ta bảo trâu này,
    Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta
    Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
    Ta đây trâu đấy ai mà quản công.
    Bao giờ cây lúa còn bông,
    Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn

Bài viết liên quan:  Phát Triển Là Gì- Trang tổng hợp tư liệu nghệ thuật sống