Vàng hay đất?

Cao tăng hỏi: “Con cảm thấy một thỏi vàng và một đống đất bùn, cái nào thì tốt hơn?”

Người cầu đạo đáp: “Đương nhiên là vàng rồi ạ!”

Cao tăng cười, nói: “Nếu con là một hạt mầm thì sao?”

Tốt hay không tốt còn phụ thuộc vào góc độ nhìn nhận của từng người. Những gì phù hợp với bạn mới là tốt nhất.

Bài viết liên quan:  Đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng

(sưu tầm)